Privacyverklaring Betsema materieel:

Geüpdatet op 29-09-2021

Inleiding

Betsema Materieel b.v. die actief is in de verhuur en montage van hefsteigers.

In het kader van de uitvoering van het relatiebeheer van Betsema Materieel, zal Betsema Materieel persoonsgegevens van haar relaties verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei 2018 in heel Europa in werking. De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en verfijnt de transparantievoorschriften voor de manier waarop bedrijven hun gegevensverwerking beschrijven. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. Indien deze privacyverklaring wordt aangepast, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn, zullen we u daarvan op de hoogte stellen. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

1. Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende activiteiten uit te kunnen voeren:

 • Het contacteren en beheren van relaties van Betsema Materieel;
 • Versturen van digitale mailingen en nieuwsbrieven;
 • Versturen per post van, verslagen of geschenken;
 • Versturen van uitnodigingen voor evenementen, beurzen;
 • Voor tevredenheidsonderzoeken ten behoeve van het verbeteren van onze diensten.

Als Betsema Materieel b.v. persoonsgegevens wil gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de hiervoor genoemde doelen, zullen wij u daar altijd over informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van onze privacyverklaring Betsema Materieel of een bericht op onze website of een persoonlijk bericht aan u.

2. Gegevens over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Betsema Materieel b.v., De Serpeling 9, 8219PZ Lelystad, 085-1301999, KVK 01044717

Privacy e-mailadres: info@betsemamaterieel.nl

3. Persoonsgegevens die wij van u verwerken

Ons uitgangspunt is dat we niet méér gegevens verwerken dan nodig is om de activiteiten zoals genoemd in paragraaf 1 uit te voeren. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam en (zakelijke) contactgegevens;
 • Uw geslacht
 • Notities naar aanleiding van contactmomenten;
 • Uw voorkeur en interesse op het gebied van onze marketingactiviteiten;
 • Uw mening en klachten over onze dienstverlening;

De meeste gegevens hebben wij van uzelf verkregen, met uitzondering van de volgende gegevens:

 • Openbare gegevens, zoals online beschikbaar op bijvoorbeeld social media.

4. Wettelijke grond voor het gebruik van uw gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als wij hier een wettelijke grondslag en noodzaak voor hebben.

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Betsema Materieel. Dat gerechtvaardigd be- lang is bijvoorbeeld het onder de aandacht brengen van Betsema Materieel en de activiteiten van Betsema Materieel, het in contact komen met (potentiële) relaties en het verbeteren van onze diensten.
 • In sommige gevallen mogen wij uw gegevens alleen verwerken als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Als u uw persoonsgegevens in een (web)formulier invult, geeft u ook toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken. Wij zullen het verdere gebruik van uw persoonsgegevens dan beëindigen, tenzij wij een andere wettelijke grond voor het gebruik hebben. U kunt dit aangeven via het e-mailadres info@betsemamaterieel.nl

Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken?

Alleen medewerkers van Betsema Materieel die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van Betsema Materieel.

Soms is het noodzakelijk ten behoeve van onze activiteiten om derden in te schakelen (bijvoorbeeld softwareleveranciers of verzendpartners). Deze derde krijgt alleen toegang tot uw persoonsgegevens als we zeker weten dat die derde de gegevens gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden, zoals de belastingdienst. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren. Dit geldt ook als het verstrekken van uw gegevens noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als de belangen van andere mensen in het geding zijn.

Voor het beheer en onderhoud van onze computersystemen, kan het verder nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Daarbij kan de leverancier ook mogelijk uw persoonsgegevens inzien. Dat gebeurt alleen als de leverancier ons kan helpen en in achtneming van strenge voorwaarden, zoals onder meer een geheimhoudingplicht van de leverancier.

6. Uw recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een e-mail te sturen naar info@betsemamaterieel.nl, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Vergeet u niet om uw foto op uw legitimatiebewijs, nummers onderaan het paspoort en BSN op de kopie onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. Vermeld in de e-mail duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt.

Wat zijn uw andere rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?

 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kun u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.
 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
 • Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar of uitermate onpraktisch zijn.
 • U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen naar Betsema Materieel, zoals beschreven in de bezwaarprocedure hiervoor.

U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht- over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

Bewaartermijnen
We bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

8. Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om Betsema Materieel en onze opdrachtgevers, relaties en medewerkers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren we u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.